Howitec Netting BV, handelend onder de naam sportnettenshop.nl
Vestigingsadres: Morseweg 9, 8503 AH Joure
Bezoekadres: Morseweg 9, 8503 AH Joure
Telefoonnummer: +31(0)85-11 29 000
E-mailadres: hello@sportnettenshop.nl

KvK-nummer: 01076642 te Leeuwarden, NL
Btw-identificatienummer: NL.8004.94.945.B.01

Artikel 1: Algemeen

 • Deze door Howitec Netting V. (hierna te noemen: ‘Howitec’), gehanteerde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door Howitec. 
 • Onder de ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Howitec een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. 
 • Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde (algemene)voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen. 
 • In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing. 

Artikel 2:   Aanbiedingen (offertes)

 • Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Howitec aan te geven termijn Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. 
 • Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen en andere gegevens zijn voor Howitec slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is Howitec is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 • Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Howitec niet tot levering q. acceptatie van de opdracht. 
 • Howitec behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours of vooruitbetaling te leveren. 

Artikel 3:   Overeenkomst

 • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Howitec eerst dan tot stand nadat Howitec een door de wederpartij voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen of, indien niet met een –schriftelijk geaccordeerde- offerte is gewerkt, Howitec de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of De offerte of de opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Howitec haar personeel of namens Howitec gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Howitec slechts indien en voor zover deze door Howitec schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde De kosten door Howitec gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 
 • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen (offertes) q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat Howitec met de feitelijke uitvoering daarvan is aangevangen. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 • Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 
 • Howitec is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 
 • Howitec is bevoegd om - indien Howitec dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst - anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte Zo mogelijk en/of zo nodig zal Howitec hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. 

Artikel 4:   Prijzen

 • De prijzen van Howitec zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en Indien zich in de onder het vorige artikellid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is Howitec gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 
 • Tenzij anders vermeld zijn Howitec haar prijzen:
  • gebaseerd op  de  tijdens  de  aanbieding  respectievelijk  opdrachtdatum  geldende  hoogte  van  inkoopprijzen,  lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremiën en andere kosten;
  • gebaseerd op levering af Howitec haar bedrijf, magazijn of andere opslagplaats (Incoterm: EXW);
  • inclusief emballage;
  • exclusief T.W.;
  • exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in euro’s, EUR (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 
 • In het geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Howitec gerechtigd om de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden Indien een dergelijke stijging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door Howitec in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten. Indien Howitec de zaken reeds gereed heeft heeft gemaakt vòòrdat de wederpartij tot de -tijdige- ontbinding wenst over te gaan, is -indien Howitec dat wenst- de wederpartij gehouden de zaken af te nemen tegen de prijs die gold vòòr de prijsverhoging.

Artikel 5:   Niet in de prijs inbegrepen emballage

5.1    Emballage die niet in de prijs is inbegrepen, wordt door Howitec in bruikleen verstrekt en blijft eigendom van Howitec. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de wederpartij deze emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat, franco aan Howitec retourneren op een door Howitec aan te geven adres. Bij gebreke hiervan is de wederpartij gehouden de kostprijs van een nieuwe vervangende emballage aan Howitec te vergoeden. 

Artikel 6:   Bescherming van rechten

 • Ten aanzien van de aanbiedingen en/of door Howitec ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen , alsmede ten aanzien van de bijlagen die onderwerp kunnen zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom of een daarmee op één lijn te stellen recht, blijven eigendom van Howitec. Deze stukken mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden ter inzage worden gegeven of op andere wijze worden gebruikt dan overeengekomen. Zij dienen op verzoek van Howitec onmiddellijk aan Howitec te worden teruggegeven. 
 • Ingeval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van wederpartij ontvangen, neemt de wederpartij de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart Howitec ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook. 

Artikel 7:   Levering en levertijd

 • De meest recente bepalingen van de Incoterm zijn van toepassing voor zover zij niet afwijken van deze algemene In de offerte en/of de orderbevestiging zal de door ons geprefereerde Incoterm worden opgenomen. Indien in de offerte en/of orderbevestiging geen Incoterm is opgenomen geschiedt levering af fabriek (Incoterm EXW). Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij op het terrein van ons ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. 
 • De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 
 • Howitec behoudt haar het recht voor in gedeelten te In een dergelijk geval zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Deelleveranties kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. Artikel 14 van deze algemene voorwaarden is onverminderd van kracht. 
 • Levering op afroep moet binnen de overeengekomen termijn worden afgeroepen en Door het enkele verloop van een afroeptermijn is de wederpartij in gebreke en heeft Howitec het recht de overeenkomst al dan niet te ontbinden, of de zaken te verzenden. 
 • De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is Overschrijding van een levertijd verplicht Howitec niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding voor niet-nakoming dan wel opschorting van enig voor hem uit deze alsook enige andere tussen Howitec en wederpartij geldende overeenkomst voortvloeiende verplichting. De wederpartij is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 • Bij overschrijding van de levertijd door Howitec om andere dan in lid 5 van dit artikel genoemde reden heeft de wederpartij wel het recht Howitec schriftelijk een nieuwe leveringstermijn te stellen, bij niet inachtneming waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te De wederpartij heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enig door hem geleden schade. 
 • De levertijd zal in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de wederpartij vertraging in de levering is In geval de vertraging in de levertijd door toedoen van de wederpartij is veroorzaakt, heeft Howitec het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 • De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door Howitec worden Alle kosten en schade die voor Howitec ontstaan wegens niet-afname door de wederpartij van (een gedeelte van) de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen.

 

Artikel 8.   Transport/Risico

 • De wijze van transport, indien en voorzover door Howitec verzorgd, verzending, verpakking d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Howitec is verstrekt, door Howitec verricht op een wijze zoals een goed huisvader/koopman betaamt, zonder dat Howitec hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de (meer)kosten daarvan te zullen dragen. 
 • Indien het transport door Howitec wordt verzorgd, neemt de wederpartij de verplichting op zich om te zorgen dat het overeengekomen afleveradres redelijkerwijs bereikbaar is voor het overeengekomen vervoersmiddel, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle kosten en schades die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, te vergoeden. 
 • De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. 

Artikel 9:   Overmacht

 • Er is sprake van overmacht door Howitec indien de uitvoering van de overeenkomst – al dan niet tijdelijk - geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, door omstandigheden gelegen buiten onze invloedssfeer en waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Howitec kan worden Als overmacht wordt onder meer beschouwd: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van Howitec haar personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen - waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden worden begrepen -, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Howitec c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor Howitec haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen. 
 • Ingeval overmacht langer voortduurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst, voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te Met de wederpartij zal overleg gepleegd worden. 
 • Howitec is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheden is gebleken.
 • Howitec heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • Howitec haar aansprakelijkheid is in alle gevallen, zowel contractueel als op grond van de wet en/of regelgeving, beperkt tot het bedrag dat door Howitec haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. 
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is Howitec uitsluitend aansprakelijk voor aan Howitec toerekenbare, directe Onder directe schade wordt enkel verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Howitec aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 • Howitec haar aansprakelijkheid voor alle overige schade, zoals indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, schade door omzet en/of winstderving, gemiste goodwill, schade aan vermogensbestanddelen, gewas- en oogstschade of schade door groeiremmingen en schade door bedrijfsstagnatie waaronder werkonderbreking, is uitgesloten 
 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Howitec of Howitec haar bedrijfsleiding is Howitec haar aansprakelijkheid voor de sub 2 genoemde directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Howitec tot ten hoogste 50% van het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden. 
 • Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is Howitec haar totale aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 
 • Howitec is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enige zaak waaraan zij werkzaamheden verricht, heeft verricht of zal verrichten, alsmede voor hetgeen zich in die zaak bevindt of daarvan deel uitmaakt, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van Howitec of door personen waarvan Howitec zich op andere wijze Terzake is onverschillig of de zaak zich onder Howitec bevindt, dan wel elders. 
 • Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Howitec kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Howitec aan de wederpartij worden toegeworpen. 
 • Overigens vervalt iedere vordering tegen Howitec door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van die vordering tenzij ter zake voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tegen Howitec aanhangig is. 
 • Alle verweermiddelen die Howitec aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontleden, kan door Howitec haar personeel en derden, die door Howitec bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld jegens de wederpartij worden ingeroepen, als ware het personeel en de derden zelf partij bij de overeenkomst. 
 • De wederpartij vrijwaart Howitec, Howitec haar personeel dan wel door of vanwege Howitec tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door dié derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van Howitec afkomstige zaken. 

Artikel 11: Klachten en retourzendingen

 • Onder klachten worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de deugdelijkheid van de leveringen. 
 • Klachten betreffende uitwendig waarneembare gebreken, (tekorten of beschadigingen) van het geleverde en/of de verpakking dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na de levering, als bedoeld in artikel 7, van de Klachten betreffende niet uitwendig waarneemba(a)r(e) gebrek/gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch in ieder geval binnen 6 maanden na levering als bedoeld in artikel 7 bij Howitec te geschieden, zulks onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Bij overschrijding van bovengenoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Howitec ter zake van de gebreken.

 

 • Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben Alsdan worden klachten niet meer door Howitec in behandeling genomen. Zaken waarover wordt gereclameerd, moeten totdat Howitec de klachten heeft onderzocht, in staat van aanvoer en ongesorteerd worden gelaten. 
 • Indien de klacht door Howitec gegrond wordt bevonden, is Howitec uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken naar onze vrije keuze te vervangen of te repareren, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 
 • Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Howitec en geeft de wederpartij geen recht op verrekening.
 • Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door Howitec nader te bepalen voorwaarden. 
 • Toegezonden geretourneerde zaken moeten verpakt zijn in de originele De retour gezonden zaken moeten, naast de originele verpakking en een vrachtbrief, voorzien zijn van een door Howitec afgegeven retourbon. Zaken zonder een door Howitec afgegeven retourbon, worden geweigerd. 
 • Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technische onvermijdelijk zijn, dan wel volgens de handelstransacties algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor Bij aanbieding of levering volgens een monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid. De door Howitec af te leveren hoeveelheid zal de met de wederpartij overeengekomen hoeveelheid met 5% mogen overschrijven en door de wederpartij geaccepteerd moeten worden. Een tolerantie van 5% meer of minder in de maatvoering (lengte, breedte, hoogte) moet geaccepteerd worden. Gegevens en afbeeldingen uit prijscouranten, brochures en dergelijke geven geen recht op levering volgens die gegevens, terwijl evenmin schadevergoeding ter zake kan worden gevorderd.

Artikel 12: Garantie

 • Een garantie voor door Howitec vervaardigde (onderdelen van) zaken en materialen wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verstrekt. 
 • De garantie voor (onderdelen van) zaken die Howitec niet zelf heeft vervaardigd, doch door Howitec worden geleverd en worden geplaatst, is beperkt tot de garantie die Howitec van haar toeleverancier verkrijgt. 
 • De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het kosteloos herstellen van de ontstane gebreken van het geleverde, dan wel tot het gratis leveren van nieuwe delen, met dien verstande dat Howitec nimmer aansprakelijk is voor enige, als gevolg hiervan, door opdrachtgever en/of afnemer geleden schade. 
 • Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met Howitec gesloten overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op garantie.

 

Artikel 13: (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de door Howitec geleverde (en eventueel doorgeleverde en doorverkochte) zaken berust bij Howitec en gaat pas op de wederpartij over na volledige voldoening door de wederpartij van al hetgeen Howitec, uit welke hoofde dan ook, van de wederpartij te vorderen heeft, met inbegrip van rente en kosten en eventuele schade. 
 • Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door, namens of bij de wederpartij, verkrijgt Howitec het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane za(a)k(en) en/of de met het geleverde samengestelde za(a)k(en), q. de hoofdzaak en wel voor een deel corresponderend met de waarde van de door Howitec geleverde (oorspronkelijke) zaken. 
 • In geval van niet-betaling van een opeisbare vordering, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, dan wel wanneer Howitec de vrees heeft dat de wederpartij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, heeft Howitec het recht  om,  zonder ingebrekestelling  en  zonder rechterlijke tussenkomst, de order of het deel van de order ten aanzien waarvan nog geleverd moet worden, te ontbinden en het mogelijk geleverde - doch niet of niet geheel betaalde - als Howitec haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds Zulks onverminderd Howitec haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies en/of schade. Tevens is in die gevallen elke vordering welke Howitec ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar. 
 • De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of om ten gunste van derden enig beperkt recht daarop te De zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheidstelling van een vordering van een derde. Het is de wederpartij wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht bij zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen met inachtneming en in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel. Indien de wederpartij de zaken vervreemdt of ten behoeve van (een) derde(n) enig beperkt recht daarop vestigt, vestigt de wederpartij tevens een stil pandrecht op alle rechten en aanspraken die hij heeft of verkrijgt op die derden. Zulks tot zekerheidstelling van ten aanzien van al hetgeen Howitec op dat moment van de wederpartij te vorderen heeft. Tevens zal de wederpartij (zo nodig en zodra dit mogelijk is) zijn medewerking verlenen aan de vestiging en registratie van dit stil pandrecht op een door Howitec te bepalen wijze. 

 • De wederpartij is gehouden de onder de eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid - als herkenbaar eigendom van Howitec - te bewaren en te De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polis(sen) van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Howitec ter inzage te geven. 

Artikel 14: Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of Betaling geschiedt hetzij a contant, hetzij op één van de bankrekeningen van Howitec. De op Howitec haar bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 
 • Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door Howitec gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden vervolgens daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 
 • Indien door de wederpartij een overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, vervallen de aan de wederpartij op de factuur toegekende (kwantum)kortingen en is hij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in Met ingang van de datum waarop de wederpartij met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Howitec op de wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk in. 
 • Ingeval dat de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte van zijn bedrijf inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

heeft Howitec door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op  grond van de door Howitec verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond  en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Howitec haar recht op vergoeding van kosten, schade(s) en interesten. 

 • Howitec is te allen tijde gerechtigd haar vordering op de wederpartij te verrekenen met hetgeen Howitec aan de wederpartij verschuldigd is en/of zal Geschillen van welke aard ook geeft aan de wederpartij niet het recht tot uitstel, opschorting dan wel verrekening van de betaling.

 

Artikel 15: Rente en kosten

 • Met ingang van de dag waarop de wederpartij in verzuim is, is wederpartij aan Howitec over alle verschuldigde bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, zolang het betalingsverzuim voortduurt.
 • Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij en zijn gebaseerd op het ‘Besluit Vergoeding Voor Buitengerechtelijke Incassokosten’. De vergoeding voor de kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €500 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €500 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €000 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €000 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van €775. 
 • De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40,00 
 • De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien Howitec voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en Howitec de haar in rekening gebrachte omzetbelasting  niet op grond van genoemde  wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, Wenen 11 april 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17: Geschillen

 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland, locatie Leeuwarden, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. 
 • Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet Howitec haar recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. 

Artikel 18: Rechtsverwerking

18.1  Indien Howitec uit coulance of om welke reden dan ook in eerste instantie geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden of enige voorwaarde, zoals tussen Howitec en wederpartij overeengekomen, verwerpt  Howitec daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op deze desbetreffende bepaling(en) en alle andere van toepassing zijde bepalingen te doen.

 

Artikel 19: Gedeeltelijke nietigheid/omzetting

19.1  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan  blijven de overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, met uitzondering van die bepaling, onverminderd van kracht. Ten aanzien van de desbetreffende ongeldige bepaling(en) wordt geacht te zijn overeengekomen datgene dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling(en) het meest benadert. 

19.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en naar Nederlands recht. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden zijn vertaald naar een andere taal dan de Nederlandse, en de Nederlandse tekst daarvan afwijkt en/of elkaar tegenspreekt of in geval van interpretatieverschillen, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden van Howitec leidend voor wat betreft de rechtsrelatie tussen wederpartij en Howitec.